Gå tillbaka

Så minimerar smarta kort kostnaden för god IT-säkerhet

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Blogg.

kostnadskontroll

Säkerhetsfrågor står för en betydande del av IT-avdelningens totala budget. Det finns därför anledning att göra en kostnadsanalys vid införandet av en ny, förbättrad säkerhetslösning. Det viktiga är att se helheten, inte enbart produktkostnaden. Genom att väga in faktorer som integration, löpande administration, utgifter för support och licenser samt lösningens förmåga att kunna integreras i målmiljön när nya behov uppstår, ger smartkort möjligheter till stora kostnadsbesparingar och produktivitetsförbättringar. Detta är fjärde delen i vår artikelserie om kostnadskontroll och förbättrad säkerhet med smarta kort. Artikelserien börjar här.

Eliminerade kostnader för dålig säkerhet

Smartkortbaserad säkerhet eliminerar organisationens kostnader för dålig säkerhet och sårbarheten med lösenord. Här handlar det om till viss del svårbestämbara kostnader för organisationen om affärshemligheter skulle läcka ut.

God IT-säkerhet minimerar risken för avbrott och stillestånd i verksamheten som resultat av att data och system förstörts eller gjorts obrukbara för en kortare eller längre tid. På så sätt elimineras kostnader i form av produktivitetsförluster, minskade deadlines eller förlorade affärer.

God säkerhet kan också omsättas i finansiella värden genom minskade försäkringspremier. Den förbättrade IT-säkerheten bidrar också positivt till organisationens goodwill med en högre värdering och status i kunders och samarbetspartners ögon.

Förbättrad produktivitet

Smartkortbaserad säkerhet ger medarbetarna en rad fördelar. Genom att förenkla vardagen med singelinloggning och andra smarta funktioner minskar stressen hos mobila och rörliga medarbetare samtidigt som produktiviteten i organisationen ökar. Tid som tidigare gick åt till att upprepade gånger logga in i olika system och applikationer kan nu användas till att generera värde i form av nya affärer, hantera fler medborgarärenden eller förbättra vården av patienter. 

Optimerad investering i förbättrad säkerhet

Investeringskostnaden för ny teknik står ofta för en betydande del av IT-säkerhetsbudgeten. Den tekniska plattformen representerar en del av investeringen. Arbetet som krävs för att integrera en ny lösning i en befintlig målmiljö, de tjänster och applikationer medarbetarna använder, är en annan, ofta minst lika viktig del.

Säkerhetsmetoden PKI är definierad för att kunna integreras på djupet i verksamheten. Genom att välja säkerhet med smarta kort, baserad på öppen, standardiserad teknik och dokumenterade gränssnitt, minskar behovet av målmiljöunika lösningar, anpassningar och dyrbar integration. Färre kundanpassningar innebär minskad påverkan på verksamheten i samband med utrullning och därmed minimerade kostnader för driftsbortfall och andra störningar.

Smartkortbaserad säkerhet gör det möjligt att skapa en konvergerad lösning för olika typer av logisk och fysisk access. Med smarta kort kan inloggning till IT-system, elektronisk identifiering, e-posthantering, fysiskt ID och passerkort integreras i en och samma lösning. När tre fjärdedelar av arbetsstyrkan arbetar mobilt ligger det stor ekonomisk vinning i att välja en lösning som kan användas för både statiskt arbete, mobilitet inom arbetsplatsen, för hemarbete och för arbete på resande fot.

Minimerade driftskostnader

Medan traditionell lösenordshantering ger stor belastning på IT-avdelningar kopplat till glömda lösenord och låsta användarkonton, räcker ett smartkort och en enda PIN-kod per användare för inloggning i alla system. Detta gör att IT-avdelningens kostnader för att hantera lösenordsfrågor kan minskas drastiskt.

Hantering av fysiska smartkort och logiska certifikat i organisationen kräver bra processer. Med hjälp av ett distribuerat stödsystem kan ansvaret för hantering av kort, certifikat och användare fördelas i organisationen. Decentraliserad hantering av kort och certifikat ger inte bara ökad effektivitet och minskade administrativa kostnader, det resulterar normalt också i förbättrad IT-säkerhet.

Genom att integrera all säkerhet: logisk som fysisk, stationär som mobil, i en och samma plattform minskar behovet av dyrbara tilläggsinvesteringar. Det minskar också kostnaderna för administration av lösningen samtidigt som behovet av att underhålla flera olika kompetenser minimeras.

Investeringar i en framtidssäker lösning

Den som står inför valet av en ny IT-säkerhetslösning bör till sist också beakta de kostnader som uppkommer över tiden, när behoven utvecklas och förändras. Eftersom den största utmaningen ligger i att på förhand veta hur framtiden kommer se ut blir grundbehovet en flexibel lösning som kan anpassas i takt med omvärlden.

En modulär, standardbaserad lösning gör det smidigt att lägga till eller plocka bort användare i takt med att organisationen förändras. Möjligheten att integrera olika varianter av fysisk och logisk säkerhet i en och samma plattform gör också att smartkortbaserad säkerhet ger långsiktiga kostnadsfördelar. Allt eftersom förutsättningar förändras och organisationens behov utvecklas finns möjlighet att bygga på den befintliga plattformen med ny funktionalitet. Smartkortbaserad IT-säkerhet erbjuder på så sätt ett skalbart och kostnadseffektivt alternativ där behovet av återinvesteringar i ny teknik hålls nere.


Artikeln är den fjärde i serien om hur du kan förbättra IT-säkerheten och få kontroll på kostnaderna med hjälp av smartkortbaserad inloggning. Du hittar den första artikeln här. Hela artikelserien finns också samlad i ett whitepaper Kostnadskontroll med smarta kort

SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vill du veta mer om säkerhet med smarta kort är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentera