Gå tillbaka

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Blogg.

Virtuella arbetsmiljöer 01

Företag och organisationer bli alltmer mobila och flexibla. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att kunna anpassa miljön efter nya förutsättningar och behov. Den ställer också nya krav på IT-säkerhet och på att skydda information och applikationer från obehörig insyn och åtkomst. När dagens IT-ansvariga ser över sin verksamhet från grunden blir i många fall valet att kombinera en virtualiserad arbetsmiljö med smartkortbaserad inloggning. Vi inleder nu en artikelserie som närmare beskriver hur kombinationen virtuella skrivbordsmiljöer och smarta kort kan bidra till ökad säkerhet och flexibilitet.

Uppluckrade företagsgränser ökar säkerhetsutmaningen

Dagens IT-ansvariga står inför större och mer komplexa utmaningar än någonsin tidigare. Privata företag och offentliga organisationer blir alltmer mobila och flexibla. Medarbetare rör sig i hög grad både inom den egna arbetsplatsen och utanför, i anslutning till kundbesök, på resande fot eller helt enkelt från ett skrivbord på hemarbetsplatsen. Mer än 75% av medarbetarna i ett genomsnittligt skandinaviskt företag uppskattas idag jobba mobilt.

Alltfler organisationer är också spridda över flera olika geografiska platser. Företagets geografiska gränser luckras upp och vad som omfattas av organisationen sträcks ut över allt större yta. Moderna företag och organisationer tillåter i ökad utsträckning konsulter, projektanställda och distansarbete vilket bidrar till att gränserna mellan vad som är interna och externa intressenter suddas ut.

Information är en nyckelresurs och ständig tillgång till information en grundförutsättning för att organisationens medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Dagens IT-organisationer med uppdraget att stötta den flexibla verksamheten och dess mobila medarbetarna med rätt verktyg, information och applikationer står därför inför nya utmaningar. Samtidigt som behovet finns att göra information tillgänglig ”när-som-helst” och ”var-som-helst” ökar också kraven på att upprätthålla en hög nivå av säkerhet för intern, klassificerad och affärskänslig information.

Olika roller – olika behov

Något som gör att komplexiteten ökar ytterligare är att de flesta verksamheter består av flera olika enheter, ofta med vitt skilda ansvar. Olika avdelningarsmedarbetare har olika behov av att kunna arbeta mobilt och olika krav på stöd i form av information och applikationer. Förenklat kan dagens mobila medarbetare delas in i tre kategorier:

Mobilitet på arbetsplatsen

Medarbetare inom hälso- och sjukvården rör sig i hög grad inom den egna fysiska arbetsplatsen. Behovet är stort för sjukvårdspersonal att komma åt information såsom patientjournaler och läkemedelsinformation på rörlig fot. Det blir allt vanligare att en arbetssession flyttas från en terminal till en annan allt eftersom vårdpersonalen rör sig mellan olika lokaler i en stressad vardag. Samtidigt är informationen om patienters sjukdomstillstånd, medicinering och behandling av känslig art. Det blir därför viktig att IT-miljön möjliggör ett flexibelt arbete, utan minsta avkall på patientsäkerheten.

Många medarbetare i detaljhandeln arbetar på liknande sätt: med en hög grad av rörlighet inom ett begränsat område. När butikspersonalen rör sig genom butiken eller ut på lagret behöver de löpande tillgång till olika applikationer som kassasystem, produktdatabaser och prislistor för att kunna ge bästa kundbemötande. Att dela kassasystem förutsätter snabb användarväxling med bibehållen säkerhet. Informationen är normalt av mindre känslig art i detaljhandeln än inom sjukvården men kraven på uppföljning vid avvikelser och ekonomisk uppföljning kopplat till individuella bonussystem, kräver flexibla och tillförlitliga lösningar.

Total mobilitet

Medan sjukvårds- och butikspersonal rör sig inom ett begränsat område arbetar säljare, fältservicepersonal och personer i ledande befattning ofta med ett vidare arbetsfält. De arbetar från kunders lokaler, ute hos samarbetspartners, från hotell, flygplatser och restauranger.

Den information och de tjänster som de mobila medarbetarna behöver nå kan röra sig om allt från Microsoft Office till CRM-applikationer, system för hantering av arbetsordrar, prissystem, finansiella uppföljningssystem etc. Många av tjänsterna kräver en direkt koppling till centrala, företagsinterna affärsstödssystem och databaser.

Stationära externa arbetsplatser

Alltfler arbetsgivare möjliggör och förväntar sig att medarbetare som chefer, administratörer och olika typer av specialister kan utföra sitt jobb hemifrån. Det gör att dagens mobilitetslösningar också  omfattar helt externa arbetsplatser.

I praktiken betyder det ofta att data flyttas utanför företagsnätverkets gränser, genom att mailas eller kopieras över på en oskyddad USB-sticka. IT-avdelningar har normalt begränsad påverkan på hemarbetsmiljön. Nu ställs man inför utmaningen att säkerställa att arbetsplatser med annan hårdvara och andra applikationer än organisationens egna ändå möter uppsatta IT-säkerhetskrav.

I nästa artikel kommer vi titta närmare på hur den ökade graden av mobilitet och flexibiliet har blivit till en av en av dagens största utmaningar för IT-avdelningen. Vill du redan nu veta mer om smartkortbaserad IT-säkerhet i virtuella arbetsmiljöer kan du ladda ner vårt whitepaper Säkerhet i virtuella skrivbordsmiljöer här. 

SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vill du veta mer om säkerhet med smarta kort är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade för Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+